Het informatierecht is één van de rechten waarover tussen bestuurder en medezeggenschap altijd veel discussie is. De OR meent veelal dat de informatie die hij krijgt te weinig is, te laat en niet voldoet aan de verwachting. De bestuurder vindt meestal dat hij juist voldoende informatie verstrekt die o.a. via digitale media snel en goed toegankelijk is, en dat hij  voldoet aan afspraken.

De waarheid ligt in het midden en dus is het zaak dat bestuurder en OR met elkaar in gesprek zijn over de informatie die de medezeggenschap nodig heeft om zijn taak uit te kunnen voeren.

De WOR
In artikel 31 van de WOR staat over het informatierecht kortweg dat de bestuurder verplicht is desgevraagd aan de OR en aan zijn commissies tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt. Op het moment dat de OR zelf vraagt om informatie maakt hij gebruik van zijn actieve informatierecht.

Naast het actieve informatierecht kent de WOR het passieve informatierecht. Daarmee wordt bedoeld dat de bestuurder uit eigen beweging (zonder dat de OR daarom vraagt) bepaalde informatie verstrekt. Het gaat dan onder andere om basisinformatie, financieel-economische informatie en informatie over sociaal-  en beloningsbeleid.

Een verzoek om informatie is niet gebaseerd op het principe ‘u vraagt wij draaien’. De WOR geeft namelijk aan dat de OR duidelijk moet maken waarvoor hij de informatie nodig heeft. De medezeggenschap kan er niet mee volstaan aan te geven dat hij de informatie nodig heeft om de algemene gang van zaken van de organisatie te volgen.

Aandachtspunten
Een efficiënte en effectieve informatievoorziening aan de OR bevordert het vertrouwen in elkaar en draagt bij aan een soepel lopend OR-proces. Het investeren in de dialoog over dit belangrijke recht van de OR is de moeite dan ook meer dan waard. Aandachtspunten voor dat gesprek zijn onder andere:

  • vraag naar de vraag achter de vraag;
  • maak concrete afspraken over welke informatie de bestuurder uit zichzelf zal verstrekken, in welke vorm en op welk moment;
  • geef als OR bij verzoeken om informatie duidelijk aan waarom de informatie nodig is;
  • gebruik de overlegmomenten en de bespreking van de algemene gang van zaken (art.24-overleg) om afspraken over informatieverzoeken te maken, te evalueren of te actualiseren;
  • maak bij de start en afronding van specifieke (reorganisatie)trajecten concrete afspraken over de informatiebehoefte en –verstrekking.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deel deze pagina