• OR en participatie medewerkers

  OR en participatie medewerkers

  Medewerkers worden steeds vaker betrokken bij veranderingen in de organisatie. Via bijvoorbeeld klankbordgroepen, werkgroepen, projectgroepen en discussietafels krijgen medewerkers de kans om direct bij te dragen aan de vraag hoe zaken in de organisatie beter geregeld kunnen worden. De wensen, behoeften en meningen van de medewerkers krijgen zo een directe ingang naar de beslistafel.
 • De Ondernemingsraad en integriteit

  De Ondernemingsraad en integriteit

  De integriteit van organisaties ligt onder het vergrootglas. Het eerlijk, transparant en betrouwbaar handelen wordt kritisch gevolgd op thema’s zoals ‘institutioneel racisme’, ‘gelijke behandeling’ en ‘het omgaan met klokkenluiders’. De Ondernemingsraad heeft een belangrijke rol in het aandacht hebben voor het integer handelen. Het raakt aan de grondreden waarom een Ondernemingsraad er is, namelijk: het belang van het goed functioneren van de onderneming. Integriteit is daarmee onlosmakelijk verbonden.
 • De Ondernemingsraad en het opleidingenplan van de organisatie

  De Ondernemingsraad en het opleidingenplan van de organisatie

  Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en globalisering maken dat de arbeidsmarkt in een steeds sneller tempo verandert. Niet voor niets kwam de SER een aantal jaren geleden met een advies over het leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan en zette het Kabinet in 2019 in op het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’.
 • Werkprocessen vaak vergeten bij reorganisaties

  Werkprocessen vaak vergeten bij reorganisaties

  Bij reorganisaties ligt de focus vaak op het aanpassen van o.a. structuren, taken, verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden. De werkprocessen zijn daarbij veelal een ondergeschoven kindje. Dat is gek, want aanpassingen op de eerder genoemde gebieden maken dat ook de werkprocessen zullen veranderen.
 • Ondernemingsraad en strategische personeelsplanning

  Ondernemingsraad en strategische personeelsplanning

  Onder de noemer van strategische personeelsplanning brengen steeds meer organisaties hun toekomstige personeelsbehoefte in kaart. Met het zicht hebben op de benodigde omvang en kwaliteit van het personeelsbestand willen bedrijven kunnen inspelen op ontwikkelingen die op hen afkomen. Het invloed uitoefenen op de totstandkoming van de strategische personeelsplanning is één van de kerntaken van de Ondernemingsraad. 
 • ‘Zijn OR-vergaderingen openbaar?’

  ‘Zijn OR-vergaderingen openbaar?’

  Dit is een vraag die Ondernemingsraden maar ook medewerkers vaak stellen. Medewerkers zijn onder andere nieuwsgierig naar hoe vergaderingen verlopen en op welke manier de Ondernemingsraad over vraagstukken spreekt. Ondernemingsraden zien de aanwezigheid van medewerkers als één van de manieren om hun achterban bij hun werk te betrekken, dan wel om hun interesse te wekken voor medezeggenschap.
 • Verbindend communiceren; lukt jou dat ook?

  Verbindend communiceren; lukt jou dat ook?

  De grondlegger van het verbindend of geweldloos communiceren is Marshall B. Rosenberg. Hij herkende patronen in ons taalgebruik die angst veroorzaken waardoor mensen elkaar gaan ontwijken, met elkaar gaan vechten of juist bevriezen in het contact. In elk geval verliezen gesprekspartners de verbinding met elkaar. Het doel van verbindend communiceren is dan ook het opbouwen van een relatie die is gebaseerd op openheid en empathie (invoelen zonder je mee te laten sleuren) waardoor uiteindelijk ieders behoefte kan worden vervuld.
 • Aandacht voor situationele flexibiliteit

  Uit diverse onderzoeken blijkt dat werknemers tevreden zijn over de OR als die zich o.a sterk maakt voor de arbeidsomstandigheden, vroege betrokkenheid toont, strategische besluiten toetst, belangen behartigt en verantwoording aflegt.
 • Informatierecht: u vraagt wij draaien?

  Informatierecht: u vraagt wij draaien?

  Het informatierecht is één van de rechten waarover tussen bestuurder en medezeggenschap altijd veel discussie is. De OR meent veelal dat de informatie die hij krijgt te weinig is, te laat en niet voldoet aan de verwachting. De bestuurder vindt meestal dat hij juist voldoende informatie verstrekt die o.a. via digitale media snel en goed toegankelijk is, en dat hij  voldoet aan afspraken.
 • Aandachtspunten OR-werk in functioneringsgesprek

  Aandachtspunten OR-werk in functioneringsgesprek

  OR-leden doen in hun medezeggenschapspraktijk andere kennis, vaardigheden en competenties op als tijdens hun reguliere werk. Medewerkers die zich ook inzetten voor OR-werk ontwikkelen zich zowel persoonlijk als inhoudelijk op een brede manier.
 • Oordeel vormen; een vak apart

  Oordeel vormen; een vak apart

  Een wezenlijk onderdeel van het OR-werk is het formuleren van standpunten over zaken die spelen in de organisatie en bij de medewerkers, of die formeel door de bestuurder ter overleg, advies of instemming worden voorgelegd. Standpunten komen tot stand op basis van een oordeel. Een oordeel wordt gevormd aan de hand van de bevindingen.
 • Ook groeien door OR-werk

  Ook groeien door OR-werk

  OR-werk helpt medewerkers om buiten hun gewone vakgebied en bekende dagelijkse praktijk andere dingen te leren en zich zodoende persoonlijk breder te ontwikkelen. Waar  in de organisatie kijk je mee in keuken van de bestuurder? Krijg je te maken met alle organisatieveranderingen? Debatteer je op het hoogste niveau? Heb je het beste zicht op het speelveld met het bijbehorende krachtenveld?  In de Ondernemingsraad!
 • Inrichtingsvormen voor een Ondernemingsraad

  Om diverse redenen kan de OR de wijze waarop hij is ingericht onder de loep willen nemen. Denk bijvoorbeeld aan: beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de organisatie, betere verdeling werklast, versterking contacten met de achterban, verbetering bekendheid met het OR-werk en het vergroten van de deskundigheid, flexibiliteit en professionaliteit.
 • Indeling van een advies- of instemmingsbrief

  Als een adviesaanvraag of instemmingsverzoek bij de OR in de email belandt, begint het BOB-proces. De bevindingen worden beoordeeld en op basis daarvan volgt een besluit. De uitkomsten van dit proces moeten worden verwoord in een advies- of instemmingsbrief aan de bestuurder. Hoe ziet de indeling van zo’n brief eruit?
 • Op de stoel van de bestuurder. Goed of fout

  Op de stoel van de bestuurder. Goed of fout

  Welke actie moet de OR ondernemen als de kwaliteit van de uitvoering van een besluit niet goed is. Een voorbeeld uit de praktijk van de overheid. In de concept-plaatsingsbrief aan de medewerker over hun plek in de nieuwe organisatie staat de wettelijke bezwaartermijn niet aangegeven. Ook klopt de inhoud van de brief niet met de afgesproken regels over het plaatsingsproces.
 • Vragen stellen combineren met dialoog

  Vragen stellen combineren met dialoog

  De OR had zijn 30 vragen over de reorganisatie al klaar liggen voor de bestuurder. Vragen over het waarom van de verandering, maar ook de manier waarop de directie de personele problemen zou gaan tackelen. Met vragen stellen is op zich niets mis. Echter, een schot hagel aan vragen nodigt niet uit tot debat.

Deel deze pagina